Algemene Voorwaarden Frag-host.net

Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2021.

1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Frag-host.net. 1.2. Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten van toepassing. 1.3. Geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Frag-host.net en koper waar in onderling overleg geen oplossing wordt gevonden worden, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland.

2. Verplichtingen

2.1. Frag-host.net garandeerd dat de geleverde diensten voldoen aan de overeenkomst en de specificaties zoals vermeld in het aanbod. 2.2 Frag-host.net mag niet zonder toestemming van de klant veranderingen maken aan de geleverde dienst. 2.3 Frag-host.net zal de bestelde dienst zo goed mogelijk leveren en onderhouden.

3. Betalingen

3.1 De klant dient een eerste betaling te doen bij het plaasten van de bestelling. 3.2 Met het voltooien van de eerste betaling gaat de klant akkoord met het automatisch afschrijven van vervolg termijnen. 3.3 De klant ontvangt 5 dagen voor het verlopen van de termijn een herinnering.
De klant heeft tot de dag van de nieuwe termijn de mogelijkheid om de dienst te annuleren.
Indien de klant 5 dagen na ingang van de nieuwe termijn niet heeft betaald heeft Frag-host.net het recht om het account, alle data en de gegevens van de klant te verwijderen.

4. Gegevensbeheer

4.1 Bij het plaatsen van een bestelling bij Frag-host.net worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Frag-host.net.
Frag-host.net zal uw gegevens niet verstrekken aan derden en houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.
4.2 Frag-host.net zal uw gegevens voor uw privacy in vertrouwen behandelen. 4.3 Frag-host.net zal soms gebruik maken van een mailinglijst om klanten op de hoogte te stellen van belangrijke mededelingen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 In geval van een door Frag-host.net gegronde klacht van de klant zal Frag-host.net een regeling treffen met de klant.
De aansprakelijkheid van Frag-host.net is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende dienst.
5.2 Frag-host.net is uitgesloten van aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst 5.3 Frag-host.net is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van personeel. 5.4 Frag-host.net is niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van zijn overeenkomst met de klant ten gevolge van overmacht. 5.5 Onder overmacht wordt elke oorzaak alsmede elke omstandigheid verstaan welke in redelijkheid niet voor risico van Frag-host.net behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internet storingen, elektriciteit storingen, e-mail verkeer storingen en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kaashosting alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6. Overmatig gebruik

6.1 Frag-host.net mag bij overmatig gebruik de dienst beperken of een extra factuur sturen voor het overgebruikte deel van de dienst.

7. Prijzen

7.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW. 7.2 Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud 7.3 Frag-host.net mag de prijzen van zijn diensten op elk moment aanpassen.

8. Overeenkomst

8.1 Nadat een eerste betaling is gedaan komt een overeenkomst tot stand tussen Frag-host.net en klant. 8.2 Frag-host.net heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen niet te accepteren

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

9.1 Frag-host.net mag zijn algemene voorwaarden op elk moment aanpassen of aanvullen.